Microinfluencer Marketing

สร้างแบรนด์ สร้างยอดขายผ่านไมโครอินฟลูเอนเซอร์

"ปัจจุบันผู้บริโภคเริ่มไม่ฟังข้อมูลจากทางแบรนด์..."

แต่จะค้นหาข้อมูลจากผู้ใช้จริง ดังนั้น “การสร้างความน่าเชื่อถือ” จึงสำคัญที่สุด


เราจะเน้นเรื่องการรีวิวสินค้าจากประสบการณ์จริง สั้นๆ แต่จริงใจจากเหล่า influencers จำนวนมาก เพื่อเป็นเสมือนกระบอกเสียง ที่ตอกย้ำและให้ข้อมูลแบรนด์กับคนอ่าน ได้อย่าง “น่าเชื่อถือ น่าสนใจ ให้เกิดการแชร์ และสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน”

"ปัจจุบันผู้บริโภคเริ่มไม่ฟังข้อมูลจากทางแบรนด์..."

แต่จะค้นหาข้อมูลจากผู้ใช้จริง ดังนั้น “การสร้างความน่าเชื่อถือ” จึงสำคัญที่สุด


เราจะเน้นเรื่องการรีวิวสินค้าจากประสบการณ์จริง สั้นๆ แต่จริงใจจากเหล่า influencers จำนวนมาก เพื่อเป็นเสมือนกระบอกเสียง ที่ตอกย้ำและให้ข้อมูลแบรนด์กับคนอ่าน ได้อย่าง “น่าเชื่อถือ น่าสนใจ ให้เกิดการแชร์ และสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน”

Our Service

เราคือเพื่อนคู่คิดให้กับแบรนด์ของคุณ

Communication Plan

การบอกเล่าเอกลักษณ์จุดขายแบรนด์ของคุณส่งต่อผู้บริโภค วางแผนการ Post ที่เหมาะสม

SEO Optimization

บริการที่ปรึกษาการสื่อสารแบรนด์

Influencers Selection

คัดเลือก Influencers/KOLs ที่เหมาะสมกับแบรนด์คุณ

แพลตฟอร์มที่เราทำโฆษณา

Facebook

Instagram

Youtube

Tiktok

Twitter

สถิติของเรา

0 +
KOLS
0 +
Posts
0 +
Projects

our success story

ตัวอย่างธุรกิจที่เราเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จ

ติดต่อทีมของเรา

เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ชั้น 47 ยูนิต 4703,

ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม.10120